دکتر حمید رضا کریمی سعید آبادی

دارای مدرک دکتری تخصصی تغذیه دام متولد اصفهان

مدرس دانشگاه ، مشاور فنی و R&D شرکت بهدانه خوراک نام آوران

مشاوره فارم های بزرگ صنعتی در داخل و خارج کشور

دارای چندین مقاله داخلی و خارجی ، سخنرانی در سمینار های علمی برگزار شده در داخل و خارج کشور

ارتباط مستقیم با مدیر فنی R&D شرکت بهدانه خوراک نام آوران 09139256723