نمایشگاه بین المللی صنعت دام طیور و دامپزشکی  ۱۳۹۷

اجرای طرح موفقیت آمیز  خوراک استارترگوساله آجیلی نام آوران

در گاوداری فوده ای اصفهان

 

بازدید جناب آقای مهندس رفیعی مدیر تولید شرکت محترم فکا اصفهان

از کارخانه شرکت بهدانه خوراک نام آوران

   نمایشگاه بین اللملی صنعت دام و طیور و دامپزشکی  ۱۳۹۶

 

 نمایشگاه بین اللملی صنعت دام و طیور و دامپزشکی  ۱۳۹۵